Translate Website

J. van Medevoort
Piano Informatie
Piano Database
Onderhoud & Tips

Iphone menu voor je mobieltje

Pianobedrijf van Medevoort


Privacy beleid... van Medevoort

Wie zijn wij...

van Medevoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Contact met Pianobedrijf van Medevoort

Persoonsgegevens die wij verwerken.

van Medevoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Klant gegevens van het pianomerk en de eerste, laatste en volgende stemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

van Medevoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

van Medevoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

van Medevoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s zoals Excel en Word. Deze software wordt gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

van Medevoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > Bewaartermijn 2 jaar nadat u voorlopig geen klant meer bent,
of eerder als we dat samen afspreken, nadat u geen klant meer wilt zijn. In het laatste geval worden alle persoonsgegevens direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

van Medevoort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. van Medevoort zorgt voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Medevoort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pianobedrijf@jvanmedevoort.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

van Medevoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

van Medevoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice via pianobedrijf@jvanmedevoort.nl

Pianobedrijf van Medevoort
Pianobedrijf J. van Medevoort.

Website ©.
Copyright 1997 - 2024. Alle rechten voorbehouden.

reCAPTCHA